Nimki Mukhiya

12+
Nimki hopes that Abhimanyu's transfer is canceled. Sweety intends to support Nimki. Babbu resolves to not let Nimki unite with Abhimanyu.

Watchlist