Nimki Mukhiya

12+
Anaro Devi asks Jhariya to accompany Babbu and Nimki to Abhimanyu's house in order to keep a check on them. Will the things go as planned? Watch the latest and full episodes of Nimki Mukhiya streaming on Hotstar.

Watchlist