Krishnotsav - Ek Divya Leela

The residents of Nand Gaon listen to the story of Hirankashyap and Prahlad. Narad talks about Lord Vishnu’s Narasimha avatar who kills Hirankashyap and rescues Prahlad.

Watchlist