Guriya Jekhane Guddu Sekhane

While Thammu decides to visit Guddu, a tensed Ankush plots against him. Later, Ankush and Vinaak's conversation shocks Antara.