Devon Ke Dev... Mahadev

Mahadev is angry at Bhim for forcing him to appear in front of him. Ashok Sundari visits Vashishtha’s ashram to meet Nahush. Sumali’s soldier disguises himself as Ashok Sundari and lures Nahush and burns the ashram. Parvati transforms into Kali to save Ashok Sundari and the ashram.

Watchlist