Devon Ke Dev... Mahadev

Mahadev traps Tarakasur’s son and destroys Tripur. Vishnu renames Tripur as Ujjain. Meanwhile, Ashok Sundari curses the demon to be killed by Nahush. Mahadev is overwhelmed when he meets Ashok Sundari.

Watchlist