Debadidev Mahadev

12+
While Mahadev’s devotees take on Daksh’s army, Lord Brahma and Vishnu urge Daksh to surrender. Mahadev sends Birbhadra to end up Daksh's life. Daksh asks Rishi Vrigu to protect him. Birbhadra attacks Daksh's army and defeats them. Daksh seeks Vishnu's blessing to save himself from Birbhadra.

Watchlist