Ashta Chemma

Aditya hopes to find Prasanna. Soujanya tells Aditya about Bhuvaneshwari transferring her property to Prasanna. Watch the full episode, online only on Hotstar.

Watchlist