Anjali

PG
Nirmala and Bhuvana lash out at Theinmozhi for not inviting them for Karthik's birthday party. Later, Suriya and Priya celebrate Anjali's birthday.

Watchlist