Amruthavarshini

G
Shantalakshmi feels happy for Amrutha as she gets a job. Meanwhile, Vasundhara plots against Varsha.

Watchlist