Parvati teaches Ashok Sundari

Parvati teaches Ashok Sundari to worship the shivling.

Watchlist