Is Kabaddi star Rohit 'Akki' Kumar Akshay Kumar's biggest fan?

Kabaddi star Rohit 'Akki' Kumar thinks he's the biggest fan of Akshay Kumar.

Watchlist