Fresh snowfall in Shimla's Khara Pathar

Fresh snowfall in Shimla's Khara Pathar

Watchlist