Dundubi Faces Bali’s Ire

In episode 155 of Siya Ke Ram, a furious Bali kills Dundubi when he disguises himself as a buffalo. Rishi Matang curses Bali for breaking his samadhi.

Watchlist