Shambhavi

Goons thrash Shivayya for trying to stand against Ganganamma. Later, Satya's suggestion shocks Shivayya and Shambhavi.

Watchlist