Devon Ke Dev... Mahadev

Parvati prepares modaks for Ganesha while Mahadev enlightens him about spirituality. Meanwhile, Baamdev curses Gandharvaraj and turns him into a rat. Brihaspati advises him to proceed to Kailash. Mahadev awaits Kartikay’s visit to Kailash.

Watchlist