Devon Ke Dev... Mahadev

Nandi brings turmeric from Nahush’s palace. Ganesha, Kartikay, and Parvati apply turmeric on Ashok Sundari. Mahadev comforts Parvati as she worries about Ashok Sundari’s marital life.

Watchlist