Mahadev explains mukti

Mahadev says the basis of mukti is devotion.

Watchlist