E7 - 7 temples that provides moksha

Sri U Ve Anantha Padmanabha Chariyar takes the viewers on a spiritual journey with bhajans and shlokas. He speaks about the seven temples that provides moksha by visiting Ayodhya, Mathura, Haridwar, Varanasi, Avantika, Dvaraka and Kanchipuram through his parables.

Watchlist