Suvarna Sankalp

Guruji performs Durga Homam at Naga Chowdeshwari temple. Later, he shares the Mudra Sankalpa and Sidhi Sankalpa.

Watchlist