Siva Manasula Sakthi

PG
Siva and Sakthi perform a holy ritual at the temple. Meanwhile, Bhairavi deploys two henchmen to kill Sakthi.

Watchlist