Sahkutumb Sahaparivar

Sarita and Suriya panic when Vaibhav asks them about the saved up money. While Avni gets yelled at, Vaibhav rebukes Prashant and Omkar for their behaviour.

Watchlist