Sahkutumb Sahaparivar

Vaibhav criticises Prashant for leaving Anju alone at night. Later, Prashant tells him the shocking events that transpired between Anju and him.

Watchlist