Sahkutumb Sahaparivar

Asha makes a plan to separate Anjali and Prashant while Vaibhav argues with Avni. Elsewhere, Prashant dreams of losing Anjali.

Watchlist