Sahkutumb Sahaparivar

Anju reveals about Prashant's sacrifice to Asha and Dhanajay while visiting them. Later, Anju and Prashant wash Tatiya, the goods carrier rickshaw together.

Watchlist