Punyi Pukur

Debjit slaps Shreshtha. Later, Samudra and Kakon meet Sourav at a restaurant, while Jiya keeps an eye on them.

Watchlist