Priti Pari Tujvari

Deepa tells Pari about Shalaka's mistake. The Rauts have fun at Pari and Rahul's engagement. Rahul praises Pari. Shalaka sends Pari and Rahul's photograph to Sahil. Hari hides the engagement rings to scare Pari and Rahul. Later, Sahil enters the scene.

Watchlist