Nimki Mukhiya

Abhimanyu calls Nimki and invites her and Babbu for lunch. Nimki excitedly agrees to the same. Will Babbu join her? Watch the latest and full episodes of Nimki Mukhiya streaming on Hotstar.

Watchlist