Marali Bandhalu Seethe

G
Inspector Alok visits Prabhakar to test him regarding Janaki. Elsewhere, Sridhar asks Abhi to keep an eye on Yashoda.

Watchlist