Lakshmi Sahasranamam

Sri Karunagarachariar explains the hidden meaning and symbolism behind Thirunamam 1005 and Thirunamam 1006 of Lakshmi Sahasranamam.

Watchlist