Krishnotsav - Ek Divya Leela

Kansa humiliates Maharishi Garg. Meanwhile, Nand Raj is worried about Krishna's safety. Gurudev advises him to organise Sri Vishnu yagna for the welfare of Nand Gaon.