Hara Hara Mahadeva

12+
Narada Muni tells Lord Vishnu about Daksha's curse upon Chandra Devan. Mahadeva sets out to destroy Daksha. Sati seeks Mahadeva's help.

Watchlist