Randhir cares for Sanyukta

Randhir wipes Sanyukta's tears. Will Sanyukta realise his love?

Watchlist